สพป.นภ.๒×

☰MENU

สมุดโทรศัพท์ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 โทร.0 4235 9564 - 7 โทรสาร.0 4235 9563
ค้นหาจาก 
พิมพ์ : ชื่อหน่วยงาน 
หรือ 
นาย วรรณชัย บุสนาม
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มผู้บริหารการศึกษา
โทร Call to  04 235 9564
นาย เวียงชัย พิมพ์ศรี
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มผู้บริหารการศึกษา
โทรไม่มีข้อมูล
นาย ปฏิวัติ สมันต์ศรี
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มผู้บริหารการศึกษา
โทรไม่มีข้อมูล
นาย ธเนศ ตรีพงษ์
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มผู้บริหารการศึกษา
โทรไม่มีข้อมูล
นาง นวพร สมบัติธีระ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มกลุ่มอำนวยการ
โทรไม่มีข้อมูล
นาง หอมผกา แสนเสนา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มกลุ่มอำนวยการ
โทร Call to  084 927 4726
นางสาว พรทิพย์ บุสนาม
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกลุ่มอำนวยการ
โทรไม่มีข้อมูล
นาง พัชรินทร์ คุยบุตร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกลุ่มอำนวยการ
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว อาทิตยา จันทร์เพ็ญมงคล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกลุ่มอำนวยการ
โทรไม่มีข้อมูล
นาง นงลักษณ์ นูบับภา
ตำแหน่งแม่บ้าน
กลุ่มกลุ่มอำนวยการ
โทรไม่มีข้อมูล
นาง น้ำอ้อย พรพลทอง
ตำแหน่งแม่บ้าน
กลุ่มกลุ่มอำนวยการ
โทรไม่มีข้อมูล
สิบตรี สงวนศักดิ์ ไชยศรี
ตำแหน่งช่างไม้
กลุ่มกลุ่มอำนวยการ
โทรไม่มีข้อมูล
นาย บรรจง ยางศรี
ตำแหน่งช่างปูน
กลุ่มกลุ่มอำนวยการ
โทรไม่มีข้อมูล
นาย วันไชย พรหมหล้า
ตำแหน่งยาม
กลุ่มกลุ่มอำนวยการ
โทรไม่มีข้อมูล
นาย บุญมาชัย ภายศรี
ตำแหน่งยาม
กลุ่มกลุ่มอำนวยการ
โทรไม่มีข้อมูล
นาย คันชัย มอมุงคุณ
ตำแหน่งยาม
กลุ่มกลุ่มอำนวยการ
โทรไม่มีข้อมูล
นาย ประไพ คืนดี
ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
กลุ่มกลุ่มอำนวยการ
โทรไม่มีข้อมูล
นาย ศุภชาญ พันธ์โสภณ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว ลักษมี สามิตร
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว ช่อผกา เกษดา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว วนิดา บุดดาพันธ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว รติยา รันรัติยา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน
โทรไม่มีข้อมูล
นาย ประภาส พลไชย
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นาย อธิวัฒน์ สายสิงห์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นาง นิรมล อินทร์เพชร
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทรไม่มีข้อมูล
นาง รุ่งตะวัน แพงแสง
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทรไม่มีข้อมูล
นาง บัวเรียน ภูกองชัย
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว จุฑามาศ มณีวรรณ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว อัมภาพร ฝ่ายชาวนา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว ทิพวรรณ เลานอก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว สรัญญา สุพรหมอินทร์
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
กลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทรไม่มีข้อมูล
นาง ณัตตยา คำพิศาล
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
กลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทรไม่มีข้อมูล
นาย ชุมพล จงรัตน์กลาง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรไม่มีข้อมูล
นาง สิริลักษณ์ จัตุรัส
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว จิตรลดา ศิริวงศ์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรไม่มีข้อมูล
นาย อักษร เทียนสื่อเจริญ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรไม่มีข้อมูล
สิบเอก ประภัทร์ รักษาภักดี
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว ธิดารัตน์ โคตรสุวรรณ์
ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
กลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร Call to  086 481 7448
นาง ทองเหลียน ประนันทัง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว บลสิการ ดอนโสภา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรไม่มีข้อมูล
นาย อดิศร โคตรนรินทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นาย วสันต์ วงค์ไชยา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว ศิริชนก จุลนาง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว ศรีสุดา วงษ์จำปา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทร Call to  093 563 5692
นาง คณิตตา ทองทรัพย์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว กัญธนัช ศรีจันทะ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นาย เจียมพล บุญประคม
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นาย จิระเดช เหตุเกษ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นาง กมลวลี บุญแสนแผน
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว เตือนใจ แสนนา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นาย พัฐจักร วันทวี
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นาง สุภาภร สิมลี
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว กฤตยา ตระกูลวงศ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว โสภา พันธ์พรหม
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นาง ณิชาภัทร เหตุเกษ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว พีรญา วาดวงศ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นาง ปาริชาติ ปิติพัฒน์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว วนิดา ศรีจำปา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว เพ็ญนภา เรืองเศรษฐี
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
โทรไม่มีข้อมูล
นาย ไพลวัน เรืองฤทธิ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรไม่มีข้อมูล
นาย ศุภชัย ทองโคตร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว ณัฏฐ์ปภา ราคายิ่ง
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว ชญาดา โรจนวิริยภาคิน
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว ณัฐพร โอนอ่อน
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรไม่มีข้อมูล
นางสาว มาริษา ดีสม
ตำแหน่งพนักงานราชการ
กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรไม่มีข้อมูล
นาง ยวนใจ พันตรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรไม่มีข้อมูล
นาง จิราภรณ์ ม่วงสนิท
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรไม่มีข้อมูล


รายงานสถิติการให้บริการ 2,039 ครั้ง