สายัณห์สวัสดิ์

สมุดโทรศัพท์ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 โทร.0 4235 9564 - 7 โทรสาร.0 4235 9563
ค้นหาจาก 
นาย จิตติ อาจไพรินทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา
โทร Call to  081 048 8223
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นางสาว สาวอรวรรณ ศาลาชนสิน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง
โทร Call to  090 346 8733
อีเมล์ Send to E-Mail  salachonsin1991@gmail.com
นาย วิชิต ฤทธิ์เดช
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านต้อง
โทร Call to  082 122 9894
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย ชาญณรงค์ แพงวงศ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
โทร Call to  087 951 4334
อีเมล์ Send to E-Mail  chan.p2522@gmail.com
นาย ลิขิต ศรีอุดร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบุญทัน
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย เกียรติพล ไวยวรณ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย วีระยศ สิมลี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
โทร Call to  087 950 5301
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย ถนอม รัตนศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์
โทร Call to  095 168 1329
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย จารุพัฒน์ อ้วนมะโฮง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย ธนกร พรจันทร์กลาง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านภูเขาวง
โทร Call to  095 646 7557
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย คำผาย พลเพชร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์
โทร Call to  086 230 0901
อีเมล์ Send to E-Mail  Khamphai178_@hotmail.com
นาย บุญทัน มาลี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านต่างแคน
โทร Call to  087 100 7400
อีเมล์ Send to E-Mail  bootanmalee@gmail.com
นาง เพชรสมร ทันตาหะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย ประยูร ภูวิชัย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
โทร Call to  085 645 0402
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย กิตติพงษ์ จวงโส
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา
โทร Call to  063 626 3172
อีเมล์ Send to E-Mail  Kittipong3053@gmail.com
นาย เจตน์สฤษฎิ์ แสงจันทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โทร Call to  080 191 9355
อีเมล์ Send to E-Mail  jetsarit@gmail.com
นาย ธวัชชัย สุขอ้วน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา
โทร Call to  064 781 9298
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย ธราดล ทันตาหะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย ปกรณ์ ภิวัฒนศิริ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาสี
โทร Call to  083 075 6121
อีเมล์ Send to E-Mail  pakorn2507ta@gmail.com
นาย อัครเดช จันทยุทธ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา
โทร Call to  081 954 4948
อีเมล์ Send to E-Mail  akradej3603@hotmail.com
นาย บุญธง ทับจันทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย นิรัน ปักษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนโนนอุดมศึกษา
โทร Call to  081 059 0431
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
ว่าที่ร้อยตรี ถิรธนา ดวงเศษวงศ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม
โทร Call to  081 954 5909
อีเมล์ Send to E-Mail  ord.duang@gmail.com
นางสาว พิสมัย ชินศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง
โทร Call to  061 158 5482
อีเมล์ Send to E-Mail  Pitsamai0611585482@gmail.com
นางสาว สาวสุภัทรา ไชยศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองค้อ
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย คำปน ศรีนาม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
. โรงเรียน บ้านป่าแดงงาม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย ทดสอบ2 ชมภู
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย ยุทธพงศ์ ชั่งสูงทรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
. โรงเรียน บ้านกุดดินจี่
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
. โรงเรียน บ้านหม่านศรีทองวิทยา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
. โรงเรียน หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
. โรงเรียน บ้านอาบช้าง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านอาบช้าง
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
. โรงเรียน บ้านโนนสว่างบวรวิทยา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นางสาว วิจิตรา พาพุทธ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์
โทร Call to  080 809 8719
อีเมล์ Send to E-Mail  wijitrapaput@gmail.com
นาย เทอดศักดิ์ นิสังกาศ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
โทร Call to  063 829 6189
อีเมล์ Send to E-Mail  terdsak171717@gmail.com
นาง อโนมา สมันต์ศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง
โทร Call to  095 602 8560
อีเมล์ Send to E-Mail  anoma2519@gmail.com
นาย บรรจง ชาภักดี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านผาเวียง
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย สุพินิจ ปะวะลัง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาแก
โทร Call to  093 565 5505
อีเมล์ Send to E-Mail  supinit46@gmail.com
นาย บุญจันทร์ ประทุมชัย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า
โทร Call to  093 082 7924
อีเมล์ Send to E-Mail  Boonchan.ppteh@gmail.com
นาง ฐิติพร จันทร์ลอย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกกะทอ
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย เทพทิพย์ วิชาเงิน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาสมนึก
โทร Call to  098 257 9953
อีเมล์ Send to E-Mail  ttwichhangoen@gmail.com
นาง วนิดา กัณหา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนเมือง
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย ชาญชัย ชัยสงค์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนากลาง
โทร Call to  2 2 95 7919
อีเมล์ Send to E-Mail  chanchai2515.chaisong@gmail.com
นาย ธีระพัฒน์ ปลาเขียว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังสำราญ
โทร Call to  089 564 0720
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย เจษฎา เวชกามา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านผาวัง
โทร Call to  87- 952 0923
อีเมล์ Send to E-Mail  jetsadawet@gmail.com
. โรงเรียน บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย บุญทำ ศิริสุทธิ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา
โทร Call to  063 212 5615
อีเมล์ Send to E-Mail  boontum26@gmail.com
นาย วรรณชัย งามขำ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา
โทร Call to  087 216 7186
อีเมล์ Send to E-Mail  wanchai.nga@obec.moe.go.th
นาย อาณกร คำเหมือน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาง รุจิรา ลายเมฆ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร
โทร Call to  089 943 3024
อีเมล์ Send to E-Mail  supika.ranra@gmail.com
นาย รุ่งเพชร คำมูลมี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน
โทร Call to  063 747 7745
อีเมล์ Send to E-Mail  Rungpetch3968@Gmail.com
นาย กิตติวิทย์ เครือเพียกุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองด่าน
โทร Call to  087 235 0029
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย วิทวัส พัดไธสง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นางสาว ณัฐพร ไชยศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์
โทร Call to  8-5 924 685
อีเมล์ Send to E-Mail  nattystle4@gmail.com
นาง ศิรินาถ เชื้อแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา
โทร Call to  095 347 6350
อีเมล์ Send to E-Mail  sirinart123@gmail.com
นาย อุดม ถาโคตร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน
โทร Call to  81- 055 8048
อีเมล์ Send to E-Mail  Udom73@gmail.com
นาย ชัยยะ ภูกงลี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
โทร Call to   -
อีเมล์ Send to E-Mail  -
นางสาว นงค์นุช ดอนนาม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โทร Call to  080 012 4445
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย ธนกร พันธะศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาง ธัญญลักษณ์ ศิริสุทธ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
โทร Call to  095 651 1756
อีเมล์ Send to E-Mail  sirisoot2003@hotmail.com
นาง พรชนก วิลัยลาน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านอาบช้าง
โทร Call to  085 680 4205
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นางสาว ทับทิม มีทา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา
โทร Call to  082 915 3892
อีเมล์ Send to E-Mail  thapthimmeetha@gmail.com
นาง จำรัส บุตรพรหม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
โทร Call to  081 051 9949
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย ประสงค์ เหนือร้อยเอ็ด
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนกุดแห่วิทยา
โทร Call to  084 799 9285
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย ธีรพงค์ สอนสาระ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
โทร Call to  81- 260 3658
อีเมล์ Send to E-Mail  sornsara1@hotmail.com
นาย วิชิต ดอนมงคล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน
โทร Call to  081 060 6948
อีเมล์ Send to E-Mail  donmongkol2519@gmail.com
นาย ปรีชา ภูพวก
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านยางชุม
โทร Call to  085 736 1616
อีเมล์ Send to E-Mail  preechapp2520@gmail.com
นางสาว สาวณัจฉรียา จันดามี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา
โทร Call to  090 770 9838
อีเมล์ Send to E-Mail  jira_piwoon@hotmail.com
นาย อัครเดช พันธุ์น้อย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โทร Call to  085 753 5399
อีเมล์ Send to E-Mail  akkaraded2522@gmail.com
นาง ศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย ซอ วาดวงษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านก่าน
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย สมคิด โชติศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
โทร Call to  081 380 9845
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นางสาว ไก่แก้ว แสงกล้า
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง
โทร Call to  098 354 4047
อีเมล์ Send to E-Mail  kookkai2230@hotmail.com
นาย ไพรวัลย์ ยุทธรรม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
โทร Call to  092 657 8068
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาง ดารารายณ์ พรหมพื้น
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังหินซา
โทร Call to  083 335 3925
อีเมล์ Send to E-Mail  dararai070@gmail.com
นาง พนารัตน์ บุญเลิศ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย ชัยยง ผาจวง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกุดฮู
โทร Call to  087 221 8487
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย สมบัติ จันทร์พานิช
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
โทร Call to  098 783 9543
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย เกษม ศรีสุรักษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาง คำไผ่ จันทนิด
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาด่าน
โทร Call to  94- 482 6073
อีเมล์ Send to E-Mail  khamphai-s@live.com
นาย ชูชาติ หงษ์ขาว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
โทร Call to  081 183 7669
อีเมล์ Send to E-Mail  hongkhao.1964@gmail.com
นาง รัษฎาภรณ์ อ่อนนิ่ม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง
โทร Call to  088 563 5694
อีเมล์ Send to E-Mail  ruschada1977@gmail.com
นาย อติยะ ศรีถาน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
โทร Call to  080 841 0889
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย สมพร เกตุแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
โทร Call to  093 597 9353
อีเมล์ Send to E-Mail  sompronkk1228@gmail.com
นาย นิคม บุญเรืองศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล
โทร Call to  082 539 7492
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย วิทยา เชื้อแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนตาล
โทร Call to  094 390 2666
อีเมล์ Send to E-Mail  wittaya666@gmail.com
นาย สุชาติ วรรณพราหมณ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว
โทร Call to  080 180 7779
อีเมล์ Send to E-Mail  Krusuchart@hotmail.com
นางสาว สาวสุพิศ พันธุนันท์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์
โทร Call to  088 573 1663
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย ครองภพ คำโมง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสนามชัย
โทร Call to  92- 958 8200
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาง หอมจันทร์ ทรเทพ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา
โทร Call to  091 873 1691
อีเมล์ Send to E-Mail  ้homjanthornthep@gmail.com
นาย นิธิศ หอมสมบัติ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย กิตตินันท์ ทุมปัด
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
โทร Call to  098 685 1009
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย กิติพงษ์ ประกายะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ
โทร Call to  066 129 9588
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาง แสงเดือน วงศ์ภาคำ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าอุทัย
โทร Call to  85- 681 2930
อีเมล์ Send to E-Mail  Sang_sd@hotmail.com
นางสาว กฤติยาณี ดวงแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนยูงทองวิทยา
โทรไม่มีข้อมูล
อีเมล์ไม่มีข้อมูล
นาย มงคล สุภกรรม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
โทร Call to  089 574 0954
อีเมล์ Send to E-Mail  msup5925@gmail.com
นาง ชนานันท์ บุญเต็ม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
โทร Call to  081 768 3843
อีเมล์ไม่มีข้อมูล


รายงานสถิติการให้บริการ 353 ครั้ง